TAMPUURI-TUKI: Puh. (02) 721 1710

Kiinteistönhuollon laadunvalvonta

Kiinteistönlaadunhallinta (Kihla) moduuli on kiinteistön hoitotyön laadunvarmistusta tukeva järjestelmä, jolla seurataan ja ohjataan kiinteistöhoitoyrityksen huoltosopimusten mukaista työskentelyä sekä siihen liittyviä laatutasoja. Huoltosopimuksien sisältöön liittyvien kohtien ja taloteknisten laitteiden laadunhallinnan lisäksi Kihlassa voidaan kytkeä tarkastelutietoihin asukastyytyväisyyden mittaukset, joko erillistoimitettavien tai tietyn prosessin mukaan automatisoitujen kyselyiden avulla. Osana Tampuurin moduulikokonaisuutta Kihlassa on käytettävissä kaikki tarvittava tieto mm. tarkastettavien kiinteistöjen sekä niiden huoltosopimuksien osalta.

Kihla toimii laadunhallinnan ammattilaisen työkaluna laadunhallinnan seurannassa koostaen tiedot yhteen sijaintiin raportointitarpeita varten. Kerätyllä tiedolla kiinteistöjen rakennusten ja rakennuskannan elinkaaren kestoa mm. taloteknisten laitteiden osalta saadaan kasvatettua ja energiahallinnan osalta mahdolliset kehitystarpeet nousevat paremmin esiin. Oikea-aikaisella huoltotoiminnalla saadaan lisäksi vähennettyä korjaustarpeita ja täten kiinteistöjen kokonaiskustannuksia. Lisäksi asukastyytyväisyyden säännöllinen mittaus tuo esiin subjektiivisemman näkökulman ja kokonaisuutta voidaan tulkita eri painoarvoin pisteytettäessä kerättyä tietoa.

Kiinteistönlaadunhallinta moduuli koostuu eri osa-alueista ja pisteytyksen raportoinnin osalta painoarvot alueille voidaan määrittää omiin tarpeisiin sopivaksi. Tietojen koontiin liittyvät osa-alueet voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan liittyen tutkimuksiin, teknisiin tarkastuksiin sekä päivittäisseurantaan. Eri osioissa kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää raportoinnissa ja pisteytyksessä kiinteistöjä vertaillen. Tarkastelujakso joka koostetaan eri osioiden tuloksista voidaan painottaa halutulla tavalla kokonaispisteytyksen osalta ja tuloksilla saadaan selville palvelutuoton ja tarvittaessa jopa yksittäisen työn suorittajan työssä onnistuminen määrätyllä aikavälillä.

ota yhteyttä transparent.jpg